Jaarrekening

Volledige PDF

Balans

Volledige PDF

Actieve toestand

2019
EUR
2018
EUR
Vaste activa1.215.828.296,011.204.181.083,44
III. Materiële vaste activa1.211.788.464,44 1.200.143.006,87
IV. Financiële vaste activa4.039.831,574.038.076,57
Vlottende activa149.795.262,34150.835.724,77
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering12.492.765,2812.318.165,45
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar106.377.513,6188.254.857,39
VIII. Geldbeleggingen14.500.000,0013.000.000,00
IX. Liquide middelen12.751.148,1034.175.520,43
X. Overlopende rekeningen3.673.835,353.087.181,50
Totaal der activa1.365.623.558,351.355.016.808,21
Volledige PDF

Passieve toestand

2019
EUR
2018
EUR
Eigen vermogen859.159.273,63858.328.628,78
I. Kapitaal580.000.000,00580.000.000,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden201.366.597,44208.064.411,52
IV. Reserves75.323.690,4368.625.876,35
VI. Kapitaalsubsidies2.468.985,761.638.340,91
Voorzieningen en uitgestelde belastingen22.087.361,3922.224.881,89
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten21.264.366,1621.536.695,03
VII. B. Uitgestelde belastingen822.995,23688.186,86
Schulden484.376.923,33474.463.297,54
VIII. Schulden op meer dan één jaar110.643.784,96113.883.666,59
IX. Schulden op ten hoogste één jaar119.550.123,67121.098.549,51
X. Overlopende rekeningen254.183.014,70239.481.081,44
Totaal der passiva1.365.623.558,351.355.016.808,21

Resultaatrekening

Volledige PDF
2019
EUR
2018
EUR
I. Bedrijfsopbrengsten343.922.556,23338.671.190,71
II. Bedrijfskosten-278.777.409,171276.731.172,39
III. Bedrijfswinst65.145.147,0661.940.018,32
IV. Financiële opbrengsten253.516,99431.948,24
V. Financiële kosten-3.286.904,78-3.344.554,03
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting62.111.759,2759.027.412,53
VII. A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen50.182,7548.913,59
VIII. Belastingen op het resultaat-19.439.039,60-16.380.251,74
IX. Winst van het boekjaar42.722.902,4242.696.074,38
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar42.722.902,4242.696.074,38

Resultaatverwerking

Volledige PDF
2019
EUR
2018
EUR
A. Te bestemmen winst42.722.902,4242.696.074,38
F. Uit te keren winst-42.722.902,42-42.696.074,38